skip to Main Content
recykling

Czym są poziomy recyklingu?

Jako zakład obrotu złomem mamy świadomość jak ważna jest dbałość o środowisko naturalne, dlatego współpracując z firmami, zajmującymi się recyklingiem i utylizacją działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nowoczesny park maszynowy, pozwala nam na maksymalizację odzysku materiałowego odpadów nie tylko z frakcji selektywnie zebranych, ale i ze zmieszanych odpadów komunalnych. Pomagamy przez to gminom spełnić wymogi osiągnięcia określonych prawem poziomów recyklingu. Zobaczmy, czym są owe poziomy?

Poziomy recyklingu w gminach w kraju

Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z art. 3 b gminy były zobowiązane do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r. odpowiednich poziomów:

  1. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo;
  2. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w wysokości co najmniej 70% wagowo.

Tylko wtedy możemy zacząć mówić o gospodarce bezodpadowej. Wymaga to maksymalizacji starań punktów takich jak nasz, w przekazywaniu jak największych ilości śmieci do ponownego przetworzenia i oczywiście chęci samych mieszkańców, by zadbać o naszą planetę.

Nowy sposób obliczania poziomu recyklingu odpadów

Obecnie poziom recyklingu oblicza się dla wszystkich odpadów komunalnych ogółem, poza odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi, które nie będą obliczeniami obejmowane. Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych obliczany będzie jako stosunek masy odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi do masy wytworzonych odpadów komunalnych. I tak zgodnie z wprowadzonymi zmianami poziom przygotowania odpadów w gminach, będzie musiał wynosić 20% wagowo w 2021 roku, 25% wagowo w 2022 roku, 35% w 2023 roku. Z roku na rok poziom będzie wzrastał o 1,5 lub 10 punktów procentowych.

Back To Top
This site is registered on Toolset.com as a development site.